Ulusal Yayınlar

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Kodallı, N., Unat, A.,  Şirikçi, A., Topuz, S.,  Numanoğlu, A. ve  C. Erzen, “Dev Mandibular Dentigerous Kist”,Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 2, 80-81 (1996).

D2. Has, R.,Topuz, S., Ermiş, H. ve  L. İbrahimoğlu, “Yapışık İkizler”, Perinatoloji Dergisi, 7, 328-331 (1999).

D3.Has, R.,Topuz, S.,Ermiş, H. ve  L. İbrahimoğlu, “Feto-fetal transfüzyon sendromlu bir olguda ikiz eşinin ölümüyle oluşan neonatal serebral hasar”,T Klin Jinekol Obs, 10,244-248 (2000).

D4. Has, R.,Ermiş, H., Topuz, S.,Ibrahimoğlu, L., Yüksel, A., Başaran, S. ve A. Yıldırım, “Nonimmun hydrops fetalis: a review of 481 cases”,Gynecol Obstet Reprod Med, 7, 2002-206, (2001).

D5.Has, R.,İbrahimoğlu, L., Attar, E., Balcı, C., Işıkoğlu, M. ve S. Topuz, “Cerebral Hemorrhage associated with Hellp Syndrome: Presentataion of two cases”,Gyneceol Obstet Reprod Med, 7,166-168 (2001).

D6. Has, R.,Topuz, S., Yıldırım, E. ve L. Ibrahimoğlu, “Birinci trimesterde ultrasonla fetal cinsiyet tayini »,T Klin Jinekol Obst, 12, 228-231 (2002).

D7.Topuz, S.,Has, R., Tunacı, M. ve  L İbrahimoğlu, “Preeklamptik hastalarda intrakranial kanama için risk faktörleri var mı?”,İst Tıp Fak Mecmuası, 66, 89-95 (2003).

D8. Topuz, S.,Has, R., Tunacı, M. ve L. İbrahimoğlu, “Ağır preeklampsi, eklampsi ve hellp sendromunda kranial görüntülenme bulguları”,Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 17, 12-19(2003).

D9.Topuz, S., Has, R.,  Ermiş, H, Yıldırım, A.,Başaran, S., İbrahimoğlu, L. ve A. Yüksel, “Non immune hidrops fetalis etyolojisinde komozomal anomali spektrumu“,Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 17, 204-211 (2003).

D10. Citil, I., Saygili, H., Cakir, C. ve S Topuz, “The Histolopathological correlation of dilatataion and curettage and hysterectomy specimens in patients with postmenopausal bleeding”,İst Tıp Fak Mecmuası, 67, 218-223 (2004)

D11. Topuz, S., Kartal, A., İyibozkurt, AC., Akhan, SE.,  Has, R. ve S. Berkman, “Histereskopik septum rezeksiyonu öyküsü bulunan 36 haftalık bir gebede spontan gelişen uterus rupturü: Olgu sunumu”,Haseki Tıp Bülteni,42, 238-242 (2004).

D12.Berkman, S. ve S Topuz, “Vulva kanserinde prognoz ve yönetim”,TJOD- Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 1,58-64 (2004).

D13.Uçar, A.,Dursun, M., Kayacan, E., Tohumcu, T., Topuz, S., İyibozkurt, AC., Akhan, SE. ve M. Tunacı, ”Krukenberg over tümörlerinde BT ve MR bulguları”,Bilgisayarlı Tomografi Bülteni,8, 221-225 (2005).

 D14. Topuz, S. ve SE. Akhan, “Adölesan Hastalara Jinekolojik Yaklaşım,” Klinik Gelişim, 18, 14-21 (2005).

D15. Topuz, S., Kartal, A., İyibozkurt, AC., Kalelioğlu, İ.,  Akhan, SE., Has, R. ve S Berkman, “TRAP sekansı: Olgu sunumu”,İst Tıp Fak Derg,69, 52-54 (2006).

D16. Keskin, N., Salihoğlu, Y. ve S Topuz, “Tamoksifenin endometrium kanseri ile ilişkisi”, Endokrinolojide Diyalog,1, 22-25 (2007).

D17.Mete, O.,Yavuz, E., Tuzlalı, S., İlhan, R., Özlük, Y., Topuz, S., İyibozkurt, AC. ve A İplikçi, “Retrospective study of 112 patients who had colposcopy-quided biopsy: Comparison of the cytology results with histology”, Turkish Journal of Pathology, 23, 33-37 (2007).

D18. İyibozkurt, AC., Akhan, SE.,  Topuz, S., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “ Tamoksifen Kullanan Asemptomatik 69 Postmenopozal Kadında Endometriyal hiperplazilerin değerlendirmesi”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 4,199-204 (2007).

 D19. Akhan, SE.,  İyibozkurt, AC., Öztekin, M., Delier, H., Topuz, S. ve A Turfanda. Tamoksifen Kullanan Asemptomatik Postmenopozal Meme Kanserli Hastalarda Transvajinal Ultrason Ve Histeroskopi Bulgularının Endometriyal Histoloji ile Karşılaştırılması”,Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007, 17, 342-349 (2007)

D20. Topuz, S., İyibozkurt, AC., Akhan, SE.,  Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman. “Serviks kanseri yönetiminde lenfatik haritalamanın önemi”, İst Tıp Fak Derg,71, 130-135, (2008).

D21. Topuz, S.,Çorbacıoğlu A., Uzun, I.,İyibozkurt, AC., Kalelioğlu, İ. ve R Has, “Mirror Sendromu: Olgu Sunumu”, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 39(3), 137-139, (2008).

D22. Topuz, S., Iyibozkurt AC., Akhan SE., Berkman, S. Ve E. Bengisu, “Gebelikte adneksiyel kitleye yaklaşım: 27 olgunun analizi ve literatürün gözden geçirilmesi” Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 39(2), 55-61, (2008).

D23. Iyibozkurt, AC., Doğan, Y., Topuz, S., Salihoğlu, Y., Bengisu, E., ve S. Berkman, “Over malinitesi ile karışabilen nadir bir durum: Masif over ödemi” TJOD derg, 5, 26-28, (2008).

D24. Iyibozkurt, AC., Dural, OC., Topuz, S., Gursoy, S., Gokmen, AF.,  ve S. Berkman, “Preoperatif evre IB1 serviks kanseri olgusunda hibrit pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografide (PET-BT) saptanan pozitif obturator lenf bezi tutulumuna laparoskopik yaklaşım”, TJOD derg, 5, 269-73, (2008).

D25. Iyibozkurt, AC., Turhan, AT., Topuz, S., Uzun, I., Salihoğlu, Y. ve E. Bengisu, “Bartolin bezinde nükseden granuloza hücreli over tümörü” TJOD derg, 5, 274-278, (2008).

D26. Iyibozkurt, AC., Akhan, SE., Topuz, S., Kalelioğlu, I., Ozkan, T., Has, R., ve L. Ibrahimoglu, “ Opere edilmemiş hafif ve ağır mitral kapak hastalığı olan gebelerin karşılaştırılması” Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 18, 306-311, (2008).

Çalışma, kadın doğum anestezi,  20×0.6/5=2.4 puan

D27. Onder, Salihoglu, Y., Yavuz, E., Tuzlalı, S., Ilhan, R., Topuz, S., Iyıbozkurt, AC., Derin D ve Y Eralp. Primary Tubal Cancers: A Clinicopathological Studt of Twenty Cases. Turkish Jornal of Pathology, Vol 28, No 3:85-89, (2009)

D28.Topuz C, Iyıbozkurt Ac, Barbaros U., Kuru O, Kalelioglu I, Berkman S. Gebelikte akut batına yol açan iki patolojinin laparoskopik olarak yönetilmesi: olgu sunumu. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. Cilt 16(4), 221-225, pp 2009 olgu

D29.Topuz S, Iyıbozkurt Ac, Gürsoy S, Kuru O, Sen S, Berkman S. Suboptimal opere edilen over kanserli hastada laparoksopik tekrar evreleme. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. Cilt 16(4), 242-245, pp 2009

D30.Kalelioglu IH, Iyıbozkurt Ac, Yagmur HD, Topuz S, Cetin C, Has R. Conservative Management of Twin Reversed Arterial Perfusion Sequence (TRAP): Case Report. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20(3):203-6

D31. Topuz S. Serviks Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşım. Doktor Dergisi Kasım 2011.

D32. Iyıbozkurt AC, Gursoy S, Corbacıoglu A, Ertas ER, Topuz S, Berkman S. Dört Eş Zamanlı Primer Tümör Olgusu: Meme, Endometriyum, Over ve Fallop Tüpü Kanseri. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(1):231-5

D33.Uğurlucan FG, Iyibozkurt Ac, Gürsoy S, Topuz S.  Febrile Neutropenia Following Single Dose Methotrexate for Medical Management of Ectopic Pregnancy: Case Report. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2013;23(4):258-60

34. Cilingir IU, Bengisu E, Ağaçfidan A, Koksal MO, Topuz S, Berkman S, Iyibozkurt AC. Microarray detection of human papilloma virus genotypes among Turkish women with abnormal cytology at a colposcopy unit. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2013 Mar 1;14(1):23-7. doi: 10.5152/jtgga.2013.06. eCollection 2013.

D35. Topuz S. Endometrium Kanserinde Tanı Tarama ve Takip. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics 2014;7(3):40-4

D 36. Topuz S. Malign Seks Kord Over Tümörleri. Kanser Gündemi 2014 Volume 2/2 ;54-60.

D37. Iyıbozkurt AC, Dogan M, Bastu E, Sozen H. Vatansever H, Topuz S, Berkman S. Efficacy of endocervical curettage and CA-125 measurement in endometrial serous carcinoma: A case series and literature review. Turk J Obstet Gynecol 2015; 12: 164-167

D38. Kaban A, Topuz S, Erdem B, Sözen H, Salihoğlu Y. Investigation of Extra-Uterine Tumor Dissemination of Endometrial Cancers With Myometrial Invasion Less Than 50% According to Histologic SubtypesSisli Etfal Hastan Tip Bul. 2019 Mar 21;53(3):252-255

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Kodallı, N.,  Sırıkçı, A., Yüksel, M., Ercan, S., Odabaşı, D., Onat, A., Topuz, S. ve C. Erzen, “Pulmoner Metastazektomilerin Radyoljik Takibi”, RAD 95 Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi 18-22 Haziran, Ankara, 1995.

E2.Has, R.,Topuz, S., Yıldırım, E., Işıkoğlu, M., Ermiş, H. ve L. İbrahimoğlu, “Ultrasonla ilk trimesterde fetal cinsiyet tayini”, 3. Ulusal jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi 13-16 Eylül, İstanbul, 2001.

E3. Duman, MZ., Bilgin, M., Topuz, S., Has, R.. ve L. İbrahimoğlu, “Preterm erken membran rüptürlü gebelerde antibiyotik tedavisi”, Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji 17-20 Nisan,  İstanbul, 2002.

E4. Bilgin, EM.,Topuz, S., Duman, MZ., Has, R. Ve A. Yüksel, “Düşük riskli ve yüksek riskli gebelerin fetuslarında ekojenik intrakardiyak fokus bulgusunun değerlendirilmesi”, Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji 17-20 Nisan, İstanbul, 2002

E5.Attar, E.,Bulgurcuoğlu, S., Özsait, B., Topuz, S., Yıldırım, M. ve  H Serdaroğlu, “Endometriosis olgularında follikül sıvısı vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) konsantrasyonlarının sperm hareket ve yaşam süresi üzerine etkisi”, 10. infertilite ve Üreme Kongresi 26-29 Ekim, Ankara, 2002

E6. Topuz, S., Büyükkurt, S., Ceylan, U. Ve R Has, “Brown Sequard Sendromu ve Gebelik”, 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 15-19 Ocak, Bursa, 2003.

E7. Has, R.,Topuz, S. ve S Günay, “Özefagus Atrezisinin Prenatal Tanısında Boyunda Kese İşareti”, 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 15-19 Ocak, Bursa, 2003.

E8.Topuz, S., Has, R.,  Yıldırım, A. ve L İbrahimoğlu, “Non İmmun Hidrops Fetalis Etyolojisinde Kromozom Anomalisi Spektrumu”, 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 15-19 Ocak, Bursa, 2003.

E9. Topuz, S., Has, R. ve L. İbrahimoğlu, “Preeklamptik Hastalarda İntrakranial Kanama İçin Maternal Risk Faktörleri Var Mı?”, 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 15-19 Ocak,  Bursa, 2003.

E10.Topuz, S., İyibozkurt, AC., Akhan, SE., Has, R., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S Berkman, “Gebelikte Akut renal Yetmezlikte seyreden bir Disgerminom Olgusu”, 9. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 4-8 Mayıs,  Antalya, 2004.

E11. Topuz, S., Alıcı, E., Akhan, SE., Yavuz, E., Aydıner, A., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S Berkman, “Primer tubal malign mezotelyoma”, 9. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 4-8 Mayıs, Antalya,2004.

E12. Topuz, S., İyibozkurt, AC., Akhan, SE., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “Serviks Kanserli bir hastada göbek metastazı”, 9. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 4-8 Mayıs,  Antalya, 2004

E13. Aslay, I., Küçüçük, S., Özbay, I., Kadehçi, Z., Topuz, S., Dinçar, M., Tuzlalı, S., Bengisu, E. ve G Töre, “Erken evre serviks kanserinin küratif tedavisinde radyoterapi ve cerrahi ile birleştirilmiş radyoterapi sonuçları: İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD (İTFRO) Deneyimié,  6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 21-25 Nisan, Antalya, 2004.

puan

E14. Gürocak, Ş., Küçücük, S., Aslay, I., Güveli, ME., Topuz, S., Avul, R., Yavuz, E.,Dinçer, M. ve G Töre, ”Endometrium kanseri nedeniyle tedavi edilmiş 271 hastanın genel özellikleri ve prognostik faktörlerinin değerlendirilmesi: İTF Deneyimi”,  6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi  21-25 Nisan, Antalya, 2004.

E15. Demirci, F., Özdemir, İ., Somunkıran, A., Topuz, S., Doyran, GD., Gül Ö ve B Gül”,  Uterovajinal prolapsusu olan olgulara abdominal ve vajinal yaklaşım: 95 olgu analizi”, III. Urojinekoloji Kongresi. 21-23 Eylül,İstanbul, 2005.

E16. Topuz, S., Çorbacıoğlu, A., İyibozkurt, AC., Akhan, SE., Yavuz, E., İbrahimoğlu, L. ve S. Berkman, “Primary Endodermal Sinus Tumor Of the Cervix”, Onuncu Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi  19-23 Nisan , Antalya, 2006.

E17. Iyibozkurt, AC.,Topuz, S., Akhan, SE., Salihoğlu, Y., Berkman, S. ve E Bengisu”, 12 yaşında Menarş Döneminde Ortaya Çıkan Bir Overyen Borderline Seröz Tumor Olgusu”, Onuncu Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi  19-23 Nisan,l Antalya, 2006.

E18. İyibozkurt, AC.,Topuz, S., Akhan, SE., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “Overin Seks Kord Stromal Tümörleri: İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi” Onuncu Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi  19-23 Nisan, Antalya, 2006.

E19.Topuz, S., Çorbacıoğlu, A., İyibozkurt, AC., Barbaros, U., Akhan, SE., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “İntraperitoneal Kemoterapi Kateter Komplikasyonu: Barsağa Penetre Olan Kateter”, Onuncu Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi  19-23 Nisan, Antalya, 2006.

E20.Topuz, S., İyibozkurt, AC., Akhan, SE., Demirci F., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “Management and Outcomes of Pregnancies Complicated with Adnexal Masses: Review of 27 Cases”, Onuncu Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi sözlü sunu. 19-23 Nisan, Antalya, 2006.

E21. Topuz, S., İyibozkurt, AC., Akhan, SE., Demirci, F., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “Malignant Germ Cell Tumors of the Ovary: Review of 41 Cases”, Onuncu Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresisözlü sunu 19-23 Nisan, Antalya,  2006.

E22. Topuz, S., Çorbacıoğlu, A., İyibozkurt, AC., Kalelioğlu, İb, Akhan, SE. ve R Has, “Mirror Sendromu: Olgu Sunumu”, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs, Antalya, 2006.

E23. Topuz, S., Çitil, İ., İyibozkurt, AC., Kalelioğlu, İ., Akhan, SE. ve R. Has, “Pubic Symphysis Diastasis: Imaging and clinical features”, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs, Antalya, 2006.

E24.Has, R.,Topuz, S., Kalelioğlu, İ. ve D Tağrıkulu, “Imaging Features of Postpartum Uterine Rupture: A case Report”, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs, Antalya, 2006.

E25. Yeşil, S., Yavuz, E., Tuzlalı, S., İlhan, R., Topuz, S., İyibozkurt, AC., Akhan, SE., Derin, D., Saip, P., Eralp, Y., Aydıner, A., Taş, F. ve S. Küçücük, “Tuba Karsinomlarının Klinikopatolojik Özellikleri”, 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu Onkolojik Patoloji 7-11 Mayıs, Çeşme, 2006.

E26 İyibozkurt, AC., Doğan, Y., Topuz, S., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “Over malignitesi ile karışabilecek nadir bir durum: Masif ovaryan ödem”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim, Antalya, 2007. puan 

E27. Kütük, S., Acar, D., Topuz, S., İyibozkurt, AC. ve H Serdaroğlu, “Polikistik over sendromlu infertil olguların intrauterin inseminasyon sikluslarında metformin ile kombine edilen aromatoz inhibitörlerleri ve gonadotropinlerin klinik etkinliklerinin karşılaştırılması”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim, Antalya, 2007.

E28. Acar, D., Kütük, S., Topuz, S., İyibozkurt, AC. ve C.Akgül, “Polikistik over sendromlu hastalarda hs-CRP, sICAM, cVCAM ve sE-Selektin Düzeyleri”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim, Antalya, 2007.

E29.Topuz, S., Uzun, I., İyibozkurt, AC., Kalelioğlu, İ., Akhan, SE., Has, R. ve S. Berkman, “ İki olgu nedeniyle akut postpartum uterin inversiyon”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim, Antalya, 2007.

E30.Topuz, S, Iyibozkurt, AC., Salihoglu, Y., Ilhan, R., Bengisu, E. ve S. Berkman,” Perianal bölgede dev kondilom (Buschke Lowenstein tümörü): Olgu sunumu” 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 30 Nisan- 4 Mayıs, Belek, Antalya, 2008.

E31.Topuz, S, Mustafa, B., Iyibozkurt, AC., Akhan, SE., Salihoglu, Y.,  Bengisu, E. ve S. Berkman,” Suboptimal opere edilen over kanserli bir hastada laparoskopik tekrar evreleme”  11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 30 Nisan- 4 Mayıs, Belek, Antalya, 2008.

E32 Iyibozkurt, AC.,Topuz, S., Gursoy, S., Gokmen, AF.,Salihoğlu, Y.  ve S. Berkman, “Postoperatif evre IB1 serviks kanseri olgusunda hibrit pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografide (PET-BT) saptanan pozitif obturator lenf bezi tutulumuna laparoskopik yaklaşım” 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 30 Nisan- 4 Mayıs, Belek, Antalya, 2008.

E33. Topuz, S, Iyibozkurt, AC., Yaşa, C., Tuzlali, S., Salihoglu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman,” Epitelial over kanserinde vagina metastazı:olgu sunumu”  11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 30 Nisan- 4 Mayıs, Belek, Antalya, 2008.

E34. Iyibozkurt, AC.,Topuz, S., Çetin, C., Mete, O., Akhan, SE., Salihoğlu, Y., Berkman, S. ve E Bengisu, “Evre IA skuamoz vulva kanserinde mortalite ile seyreden inguinal nüks vakaları” 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 30 Nisan- 4 Mayıs, Belek, Antalya, 2008.

E35. Iyibozkurt, AC.,Topuz, S., Corbacıoglu, A., Ropi, E., Yavuz, E.,Berkman, S. Ve T., Dagoglu, “Dört senkron primer tümör olgusu: Meme, endometrium, over ve fallop tüpü kanseri” 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 30 Nisan- 4 Mayıs, Belek, Antalya, 2008.

E36. Topuz, S., Kılıç, Y., Iyibozkurt, AC., Akhan, ES., Turfanda, A. ve S Berkman, “Rüptüre nonkommunikan rudimenter horn gebeliği” 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-9 Mayıs, Antalya, 2008.

E37.Topuz, S., Iyibozkurt, AC., Akhan, SE., Saygılı, H. ve A Turfanda. “Tamoksifen kullanan meme kanserli bir hastada dev endometrial polip”  6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-9 Mayıs, Antalya, 2008.

E38. Iyibozkurt, AC., Sen, S., Topuz, S., Dogan, Y., Akhan SE., Turfanda, A., ve S Berkman. “Tubaovarian abse kliniği ile prezente olan gastrointestinal stromal tümör olgusu” 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-9 Mayıs, Antalya, 2008.

E39. Iyibozkurt, AC.,Topuz, S., Turhan, AT., Uzun, I., Tuzlalı, S., Bengisu, E. Ve S., Berkman, “ Bartolin bezinde nükseden granuloza hücreli over tümörü” 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-9 Mayıs, Antalya, 2008.

E40. Iyibozkurt, AC., Cetin, C., Topuz, S., Salihoglu, Y., Bengisu, E., ve S. Berkman. “Plasental site trofoblastik tümör : Uterusa sınırlı üç vaka serisi”. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-9 Mayıs, Antalya, 2008.

E41. Uzun, I.,Topuz, S., Iyibozkurt, AC., Akhan, ES., Salihoglu, Y., Berkman, S., ve E. Bengisu. “Servikal kanser tarama programında sitolojik patoloji saptanan hastalarda HPVDNA tayini ve tiplemesinin kolposkopik ve histopatolojik sonuçlarla ve sitoloji tekrarıyla karşılaştırmalı analizi” I ulusal kolposkopi ve servikal patolojiler kongresi. 8-12 Ekim, Antalya, 2008.

E42. Iyıbozkurt AC, Schimete D, Gungor F, Kalelioglu I, Topuz S, Berkman S. “Perineal yaklaşımla opere edilen pelvik agresif anjiomiksom”. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi kapsamında “Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi (TJOD)” bildiri kitapçığı, s 50, Girne KKTC,  Mayıs 2009

E43. Iyıbozkurt C, Topuz S, Kalelioglu I, Ugurluca-Gungor F, Galenderov R. Ektopik gebelik tedavisinde minimal invaziv bir yöntem : transumbulikal single incision laparoskopik cerrahi (SILS). 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi  dahilinde “ Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2010 Kongre Kitapcığı. 36 pp, Antalya, Türkiye, Mayıs 2010

E44. Iyıbozkurt C, Cetin C, Topuz S, Salihoglu Y, Bengisu E, Berkman S. Epitelyal over tümörlerinde tümör boyutu, CA-125, ve trombosit düseylerinin Evre IA ve IC ayrımındaki rolü. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi  dahilinde “ Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2010 Kongre Kitapcığı. 51pp, Antalya, Türkiye, Mayıs 2010

E45. Ugurlucan FG, Iyıbozkurt AC, Gursoy S, Topuz S. Ektopik gebelik tedavisinde tek doz metotraksat kullanımına bağlı febril nötropeni. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi  dahilinde “ Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2010 Kongre Kitapcığı. 90 pp, Antalya, Türkiye, Mayıs 2010

E46. Iyıbozkurt C, Topuz S, Cetin C, Berkman S, Bengisu E, Asoğlu O. Laparoskopik total pelvik egzentrasyon. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi  dahilinde “ Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2010 Kongre Kitapcığı. 136 pp, Antalya, Türkiye, Mayıs 2010

E47.Topuz S, Iyıbozkurt Ac, Gursoy S, Salihoglu Y, Bengisu E, Berkman S. Over kanserinde laparoskopik tekrar evreleme. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi  dahilinde “ Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2010 Kongre Kitapcığı. 149 pp, Antalya, Türkiye, Mayıs 2010

E48.Topuz S, Iyıbozkurt AC, Cilesiz-Goksedef P, Gokmen-Filiz A, Bengisu E, Berkman S. Erken evre serviks kanserinde fertilite koruyucu Yaklaşım: iki olgu nedeniyle radikal abdominal trakelektomi. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi  dahilinde “ Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2010 Kongre Kitapcığı. 149 pp, Antalya, Türkiye, Mayıs 2010

E49. Iyıbozkurt AC, Topuz S, Sanlı Y, Bakır B, Asoglu O, Bengisu E, Berkman S. Pelvik egzentrasyon: son 3 yıl İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresidahilinde “ Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 12. Kongre bildiri kitapçığı. SB-18 Antalya, Türkiye Eylül 2010

E50.Topuz S, Iyıbozkurt AC, Bakır B, Yavuz E, Salihoglu Y, Bengisu E, Berkman S. “Gebelikte saptanan over kanseri olgularımız” . 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “ Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 12. Kongre bildiri kitapçığı. SB-20 Antalya, Türkiye Eylül 2010

E51. Iyıbozkurt AC, Kuru O, Cetın C, Topuz S, Salihoglu Y, Tuzlalı S, Bengisu E, Berkman S. Seröz endometrium kanseri: preoperatif tanısal küretaj ne kadar başarılı ?” 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresidahilinde “ Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 12. Kongre bildiri kitapçığı. SB-43 Antalya, Türkiye Eylül 2010

E52.Can IS, Iyıbozkurt AC, Topuz S,  Saip P, Berkman S. “Perikartda over kanseri metastazı” 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “ Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 12. Kongre bildiri kitapçığı. PP-18 Antalya, Türkiye Eylül 2010

puan 

E53 İyibozkurt AC, Celik E, Topuz S, Yavuz E, Salihoğlu Y, Bengisu E, Berkman S. ”Preoperatif küretaj ile konulan grad 3 endometrium kanseri tanılı hastaların analizi”. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “ Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 12. Kongre bildiri kitapçığı. PP-37 Antalya, Türkiye Eylül 2010

E54. Kuru O, Iyibozkurt AC, Şen S, Gungor F, Topuz S, Ilhan R, Salihoglu Y, Berkman S, Bengisu E. Ameliyat öncesi endometrial örnekleme ile malign mikst müllerien tümör tanısının güvenilirliği. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “ Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 12. Kongre bildiri kitapçığı. PP-16 Antalya, Türkiye Eylül 2010

E55. Topuz S, Iyibozkurt AC, Kuru O, Gungor F, Aksoy M, Berkman S. Evre IIIC seröz periton kanserli bir olguda dev pelvik lenf nodu tutulumunu taklit eden hipernom”. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “ Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 12. Kongre bildiri kitapçığı. PP-47 Antalya, Türkiye Eylül 2010

E56.Topuz S, Iyibozkurt AC, Guven E, Igcı A, Salihoglu Y, Bengisu E, Berkman S. “Bartolin bezi kanserini taklit eden ve histerokolpovulvektomi yapılan bir rektum kanseri olgusu”. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “ Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 12. Kongre bildiri kitapçığı. PP-48 Antalya, Türkiye Eylül 2010

E57. Iyibozkurt AC, Gungor F, Kalelioglu I, Topuz S, Salihoglu Y, Bengisu E, Berkman S. “ Preoperatif atipili glandüler hiperplazi ön tanısıyla opere edilen endometrium kanserinin özellikleri. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “ Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 12. Kongre bildiri kitapçığı. PP-43 Antalya, Türkiye Eylül 2010

E58. Sanlı Y, Has D, Bakır B, Iyibozkurt AC, Yılmaz E, Türkmen C, Topuz S, Inal AN, Mudun A.  Over Kanserlerinde rekürrens ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde PET/BT gürüntülemenin MR görüntülemeye katkısı. 23. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 27 Nisan- 1 mayıs 2011; Swissotel, İzmir

E59. Comba C, Ugurlucan-Gungor F, Bastu E, Iyibozkurt AC, Topuz S. Ovaryen hiperstimülasyonsendromuna bağlı peritoneal kaçak sendromu. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetril Kongresi 17-22 Mayıs 2011 Kervansaray Otel, Antalya.

E60. Ilhan-Keskin G, Comba C, Bastu E, Gungor F, Iyibozkurt AC, Topuz S. Difüz peritoneal leiomyomatozis: vaka sunumu. 9 Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi  17-22 Mayıs 2011 Kervansaray , Antalya

E61. Iyibozkurt AC, Gungor F, Bastu E, Topuz S, Salihoglu Y,Bengisu E, Berkman S. Overin borderline müsinöz ve borderline seröz  tümörlerinin karşılaştırılması. 9 Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 17-22 Mayıs 2011 Kervansaray Otel, Antalya.

puan 

E62. Iyibozkurt AC, Topuz S, Salihoglu Y, Bengisu E, Berkman S. Erken evre serviks kanserinde lenfovasküler alan tutulumu ve lenf bezi metastaz oranları: İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 9 Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 17-22 Mayıs 2011 Kervansaray Otel, Antalya.

E63. GüngörF, Topuz S, Özsürmeli M, İyibozkurt AC, Baştu E, Yalçın O. Posthisterektomi apikal prolapsusuta lapaoroskopik uterosakral ligaman plikasyonu. 9 Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 17-22 Mayıs 2011 Kervansaray Otel, Antalya.

E64. Iyıbozkurt C, Vatansever D, Sozen H, Topuz S, Salihoglu Y, Berkman S. Overin Adenosarkomu: olgu sunumu. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012 Antalya

E65. Salihoglu Y, Alanya S. Iyıbozkurt AC, Sozen H, Vatansever D, Berkman S. Low grade endometrial stromal sarkomda lenfatik tutuylum ve rekürrens paterni. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012 Antalya

E66. Vatansever D, İyibozkurt AC, Sözen H, Topuz S, Salihoğlu Y, Berkman S. Over kanserinin cerrahi tedavisinde histerektominin yeri. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012 Antalya

E67. Vatansever D, Topuz S, İyibozkurt AC, Sözen H, Salihoğlu Y, Berkman S. Bir intestinal malrotasyon olgusunda paraortik lenf nodu diseksiyonu. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012 Antalya

E68. Sözen H, İyibozkurt AC, Vatansever D, Topuz S, Salihoğlu Y, Berkman S. Vajen clear cell larsinomunda fertilite koruyucu yaklaşım. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012 Antalya

E69. İyibozkurt AC, Sözen H, Topuz S, Vatansever D, Bengisu E, Berkman S. Erken evre over kanserinde fertilite koruyucu yaklaşım. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012 Antalya

E70. Sozen H, Aytan A, Vatansever D, Topuz S, Yasa C, Iyibozkurt AC. Berrak hücreli endometrium kanserinde paraneoplastik sendrom: olgu sunumu. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2013; 15-19 Mayıs 2013 Antalya

E71. Yasa C, Dural O, Bastu E, Gungor F, Sozen H, Vatansever D, Topuz S. Üriner retansiyona neden olan servikal kitle: Servikal endonetriozis. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2013; 15-19 Mayıs 2013 Antalya

E72. Dural O, Yasa C, Comba C, Demir O, Bastu E, Ugurlucan F, Vatansever D, Topuz S. İlk trimester missed abortus olgusunda dilatasyon ve küretaj sonrası plasenta inkreta: sözlü sunum. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2013; 15-19 Mayıs 2014 Antalya

Prof. Dr. Samet Topuz